Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun; işverenlerin yükümlülükleri kısmında, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu yasaya bağlı olarak çıkarılan, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te hem işveren hem çalışanların yükümlülüklerine yer verilmektedir. Yönetmelikte, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nin hangi durumlarda yenileneceği ve hangi konuları kapsayacağı belirtilmiştir. Bu yazımızda Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin kimler tarafından verilebileceği, eğitimin süresi, tekrarlanması ve belgelendirmesi konularına değineceğiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
Programları hazırlama ve uygulanmasını sağlamak, eğitimler için gerekli ortam ile araç gereci sağlamakla yükümlüdür. Yönetmeliğe göre işveren, çalışanların bu programlara katılmasını sağlar. Bu eğitime katılanlarla ilgili katılım tutanağı düzenler, kayıt altına alır ve program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlar.

İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Tekrar Eğitimleri

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
Eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

Ek-1  Eğitim Konuları Tablosu

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)
a)…

Kaynak:
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  1. Yeni eğitim sunumu olan var mı? İnternet üzerinde hep aynı sunular var. Çok sıradan ve kısır. Çalışanların temel isg eğitimlerini sıkıcılıktan kurtaracak videolar lazım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uzaktan Eğitimle Endüstri Mühendisliği Nedir?
Önceki Uzaktan Eğitimle Endüstri Mühendisliği Nedir?
2019 Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
Sonraki 2019 Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları